Aanvraagformulier vrijstelling Douane Nederland

Waarom dit formulier?
Per 1-1-2015 heeft de Nederlandse douane besloten tot een snellere verwerking van de vrijstellingen bij invoer. Dit zal worden gerealiseerd door de importerende verhuizer een deel van de administratieve voorcontrole te laten uitvoeren. Door middel van dit formulier en de gevraagde bijlagen kan de verhuizer de voorcontrole ten invoer houden en de aangifte doen. De uiteindelijke controle en goedkeuring liggen bij de Nederlandse douane die zich tevens het recht voorbehoud om na vrijgave onder vrijstelling:

 • de goederen te controleren/visiteren
 • tot 36 maanden na vrijgave alsnog rechten te heffen indien de ingevoerde boedel (met motorvoertuigen) niet aan de gewenste voorwaarden blijkt te voldoen en/of de vereiste bijlagen niet aanwezig/correct zijn.

Voorwaarden
Om de vergunning te krijgen, moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden:

 • U verhuist van een land buiten de Europese Unie naar Nederland, en gaat wonen in Nederland of een ander land van de Europese Unie. U brengt hiermee uw normale verblijfpaats over naar de Europese Unie.
 • U woonde ten minste twaalf opeenvolgende maanden buiten de Europese Unie
 • U hebt de goederen ten minste zes maanden in bezit en in gebruik.
 • U hebt de goederen gebruikt en u gaat ze ook weer gebruiken.
 • U voert de goederen in binnen twaalf maanden nadat u in Nederland of in een ander land van de Europese Unie bent gaan wonen.
 • U gaat de goederen niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen binnen twaalf maanden na de datum waarop de goederen zijn ingevoerd

De vrijstelling geldt niet voor de volgende goederen:

 • alcoholhoudende producten
 • tabak en tabaksproducten
 • bedrijfsvoertuigen
 • niet-draagbaar materiaal voor beroepsdoeleinden

Voert u ook een vervoermiddel in? Geef dat aan bij vraag 5. Is het vervoermiddel een auto of een motor? En krijgt u daarvoor vrijstelling van belastingen bij invoer? Dan betreft het 2 afzonderlijke aangiftes.
Een aangifte voor de goederen en een aangifte voor de auto of motor.

Bijlagen
Stuur met uw aanvraag de volgende stukken mee:

 • een kopie van uw paspoort, inclusief uw visum als dat nodig is
 • het bewijs van inschrijving in de basisadministratie van de gemeente

Hieruit moet blijken dat en op welke datum u zich hebt gevestigd in Nederland

Hebt u geen bewijs van inschrijving?
Dan kunt u een bewijs van uitschrijving uit uw land van vertrek opsturen.

Stuur dan ook 1 van de volgende bewijsstukken mee waarmee u aannemelijk maakt dat u zich in Nederland vestigt:

 • uw arbeidscontract
 • uw werkgeversverklaring
 • uw arbeidsvergunning
 • uw huur- of koopcontract van de woning waar u gaat wonen
 • twee (op alle pagina’s) ondertekende goederenlijsten welke door de verhuizer worden opgesteld. Vermeld hierop de goederen die u wilt invoeren.

Wilt u een auto of motor of een ander vervoermiddel invoeren?
Stuur dan ook een kopie mee van:

 • het buitenlands kenteken- of registratiebewijs
 • het aankoop- of eigendomsbewijs

1. Gegevens aanvrager

Vermeld hier uw nieuwe adres in Nederland of in een ander land van de Europese Unie.

1a

Kies je move manager

1b

2. Uw nieuwe situatie in Nederland of een ander land van de Europese Unie

2a

Ja, ga verder met vraag 2c
Nee, ga naar vraag 2b

2b

2c

2d

2e

Werken
Studeren of een opleiding volgen
Anders, namelijk

2f

Ja, ga naar vraag 3
Nee

2g

3. Uw situatie in het land buiten de Europese Unie

Deze vragen gaan over de periode dat u woonde in het land buiten de Europese Unie, voordat u verhuist/verhuisde naar Nederland of het andere land van de Europese Unie.

3a

3b

3c

Huurwoning, stuur een kopie van de huurovereenkomst mee
Koopwoning, stuur een kopie van de koopovereenkomst mee

3d

Nee, ga naar vraag 4
Ja, vul het adres en de plaats in

4. Woonde u eerder in Nederland of een ander land van de Europese Unie

4a

Nee, ga naar vraag 5
Ja

4b

4c

Werken
Studie of opleiding
Anders, namelijk

5. Vervoermiddelen

5a

Nee, ga naar vraag 6
Ja, auto
Ja, aanhangwagen
Ja, caravan
Ja, motor
Ja, pleziervaartuig
Ja, sportvliegtuig
Anders, namelijk

5b

Wat zijn de gegevens daarvan? Voert u meer vervoermiddelen in?

6. Dieren

Let op! U mag dieren alleen meenemen als het uw huisdieren zijn en als ze niet zijn bestemd voor de verkoop of handel. Voor het meenemen van sommige dieren gelden speciale voorwaarden.
Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon Douane: 0800 – 0143.
Of vanuit het buitenland: +31 45 574 30 31

6

Nee, ga naar vraag 7
Ja, vermeld de diersoort(en) en het aantal per soort

7. Andere vrijstellingen van belastingen

7a

Nee, ga naar vraag 8
Ja

7b

7b

7c

Ja
Nee

8. Datum binnenkomst

8

9. Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat bovengenoemde gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

Ondergetekende is zich bewust van het feit dat het achterhouden van informatie en/of het niet naar waarheid invullen van dit formulier kan leiden tot een (na)heffing van invoerrechten, BTW en accijnzen indien ondergetekende niet voldoet aan de voorwaarden waaronder de goederen en eventuele motorvoertuigen met vrijstelling in Nederland/ de Europese Unie kunnen worden ingevoerd.

Door ondertekening van dit document verklaard ondergetekende tevens dat hij/zij de eventueel door de Nederlandse douane opgelegde financiële sancties zal dragen en deze binnen de gestelde termijn rechtstreeks aan de douane zal voldoen.